Chat Search    Chat Directory    About irc2go
Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
irc2go
Online Chat

Appchat: varna OptiLan

Chat Room - 5 users - 29 minutes ago - known since 2017-08-02 - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter this Varna chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network OptiLan!
irc://irc.optilan.eu:6667/   
Chat Directory:    Food Chat    Apple Chat    Banana Chat    Beef Chat    Bread Chat    Cake Chat    Cheese Chat    Cherry Chat    Chocolate Chat    . . .