Chat Search    Chat Directory    About irc2go
Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
irc2go
Online Chat

Appchat: varna BGirc.com

Chat Room - 274 users - 59 minutes ago - known since 2018-07-29 - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà âúïðîñè, ìíåíèÿ, îïëàêâàíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildchat.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà âúâ Ôåéñáóê íà àäðåñ: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter this Varna chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network BGirc.com!
irc://irc.bgirc.com:6667/   
Chat Directory:    Food Chat    Apple Chat    Banana Chat    Beef Chat    Bread Chat    Cake Chat    Cheese Chat    Cherry Chat    Chocolate Chat    . . .