Chat Search    Chat Directory    About irc2go
Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
irc2go
Online Chat

Appchat: Shake BGirc.com

Chat Room - 243 users - 95 minutes ago - known since 2018-07-29 - current topic:  Welcome and have a nice chat on #ShaKe / Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/ | "Íàé-òðóäíîòî - Äà ïîñòèãíåø ìå÷òèòå ñè! Íàé-íåäîñòèæèìîòî - Äà óãîäèø íà âñè÷êè! Íàé- ãëóïàâîòî íåùî - Îïðàâäàíèåòî! Íàé-ãîëÿìàòà ãðåøêà -Äà ïàäíåø äóõîì!" Ðîáúðò Äå Íèðî
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter a chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network BGirc.com!
irc://irc.bgirc.com:6667/   
Chat Directory:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .