Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  youtube media
Results 1 - 10 of 686  (0.070 seconds)

YouTube Media Chat Rooms


youtube DALnet

Chat Room - 11 users - 47 minutes ago - current topic:  ..!Welcome to Official Channel of Youtube ..!!.. We appreciate your Best Behaviour ..!!.. For Fun & Entertainment Hit it -+> http://fun.cafe For UNO! Type !uno ..!!.. For Youtube Search Type !YT Thanks!..
Category: YouTube Chat Rooms

youtube Rizon

Chat Room - 14 users - 47 minutes ago - current topic:  !! '-<<--<@ Welcome to #YouTube explora tus videos musicas y todo en -- http://www.youtube.com/ @>-->>-' !i
Category: YouTube Chat Rooms

media-maint freenode

Chat Room - 7 users - 47 minutes ago - current topic:  MEETINGS at Thursdays 12:00 (UTC), except if otherwise discussed - Use this channel only for media maintainership discussions. For everything else: #linuxtv (DVB only) or #v4l. Channel logs: https://linuxtv.org/irc/irclogger_log/media-maint
Category: Media Chat Rooms

youtube-dl freenode

Chat Room - 132 users - 47 minutes ago - current topic:  Command-line program to download videos from YouTube.com and other video sites | Downloads: https://yt-dl.org | FAQ: https://yt-dl.org/faq | Support: https://yt-dl.org/bug | Bug reporting tips: https://yt-dl.org/reporting | Homepage: https://ytdl-org.github.io/youtube-dl | Don't ask to ask just ask
Category: YouTube Chat Rooms

media-rollout freenode

Chat Room - 4 users - 47 minutes ago - current topic:  This is for discussion / testing / etc of https://github.com/cbodden/media-rollout
Category: Media Chat Rooms

gentoo-media freenode

Chat Room - 9 users - 47 minutes ago - current topic:  Gentoo Media software discussion http://www.gentoo.org/proj/en/desktop/video/ & http://www.gentoo.org/proj/en/desktop/sound/ | Video bugs: http://tinyurl.com/9kp62 - Sound bugs: http://tinyurl.com/c7fl7 | New developers needed, find solution for the bugs! | Documentation is welcome, if you can write a guide on a media software, feel free to speak.
Category: Gentoo Media Chat Rooms

#intel-media freenode

Chat Room - 13 users - 47 minutes ago - current topic:  Intel Media Development Discussion | https://01.org/linuxmedia | https://github.com/01org/libva | https://github.com/01org/libva-utils | https://github.com/01org/intel-vaapi-driver
Category: Intel Media Chat Rooms

mps-youtube freenode

Chat Room - 23 users - 47 minutes ago - current topic:  mps-youtube - https://git.io/vrTdP | pafy - https://git.io/vrTdH | Be patient; time zones and schedules vary
Category: YouTube Chat Rooms

drupal-media freenode

Chat Room - 10 users - 47 minutes ago - current topic:  *Register to talk* Drupal Media | Current sprint board: http://contribkanban.com/#/sprint/d8Media | http://drupal.org/project/media | http://groups.drupal.org/media | @drupalmedia
Category: Drupal Media Chat Rooms

YouTube BGirc.com

Chat Room - 1 users - 45 minutes ago - current topic:  <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #YouTube <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/"
Category: YouTube Chat Rooms

fc2 (1)   cinema (15)   videos (67)   broadcasting (8)  

<      1       2       3       4       5      >