Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  windows
Results 31 - 40 of 139  (0.070 seconds)

Windows Chat Rooms

Category:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows
 

#3cx Libera.Chat

Chat Room - 3 users - 136 minutes ago - current topic:  Unofficial 3CX Channel | Admin Guide: https://3cx.com/docs/manual | User Guide: https://3cx.com/user-manual | Other Guides: https://www.3cx.com/docs | Discord: https://discord.gg/xBZE8MwNWP | 3CX likes to censor people (via their forums, reddit, etc...), but luckily we're not 3CX :) | If running on Windows still (WhY!?) try our sister channel... ##windowsnorules

3cx OFTC

Chat Room - 3 users - 135 minutes ago - current topic:  Unofficial 3CX Channel | Admin Guide: https://3cx.com/docs/manual | User Guide: https://3cx.com/user-manual | Other Guides: https://www.3cx.com/docs | Discord: https://discord.gg/xBZE8MwNWP | 3CX likes to censor people (via their forums, reddit, etc...), but luckily we're not 3CX :) | If running on Windows still (WhY!?) try our sister channel... #windowsnorules

#windowsnorules freenode

Chat Room - 3 users - 136 minutes ago - current topic:  Windows related stuff is often talked about in here | Discord: https://discord.gg/F96xE6s4j8 | No channel rules, but this applies to ops too who can do anything for no reason | REMINDER: Your connection to Libera.Chat indicates you've read & accepted their policies at https://libera.chat/policies, ops will report witnessed violations.
Category: Microsoft Windows Chat Rooms

#windowsnorules Libera.Chat

Chat Room - 10 users - 136 minutes ago - current topic:  Windows related stuff is often talked about in here | Discord: https://discord.gg/F96xE6s4j8 | No channel rules, but this applies to ops too who can do anything for no reason | REMINDER: Your connection to Libera.Chat indicates you've read & accepted their policies at https://libera.chat/policies, ops will report witnessed violations.
Category: Microsoft Windows Chat Rooms

windowsnorules OFTC

Chat Room - 3 users - 135 minutes ago - current topic:  Windows related stuff is often talked about in here | Discord: https://discord.gg/F96xE6s4j8 | No channel rules, but this applies to ops too who can do anything for no reason | REMINDER: Your connection to OFTC indicates you've read & accepted their policies at https://www.oftc.net/Network_Policy/, ops will report witnessed violations.
Category: Microsoft Windows Chat Rooms

pidgin freenode

Chat Room - 60 users - 136 minutes ago - current topic:  #pidgin 2.14.6 is out!! | Ask your question and wait patiently | https://pidgin.im/development/faq/ | Voice/Video on XMPP only (not for windows) | developer.pidgin.im is now READ ONLY | TLS issues? https://issues.imfreedom.org/issue/PIDGIN-17377 | Looking for Pidgin on XMPP? https://pidgin.im/about/pidginchat/
Category: Pidgin Chat Rooms

gridcoin-help Snoonet

Chat Room - 2 users - 116 minutes ago - current topic:  [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v4.0.0.0 for Windows & v4.0.0.0 for *nix| Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

pidgin Libera.Chat

Chat Room - 62 users - 136 minutes ago - current topic:  #pidgin 2.14.6 is out!! | Ask your question and wait patiently | https://pidgin.im/development/faq/ | Voice/Video on XMPP only (not for windows) | developer.pidgin.im is now READ ONLY | TLS issues? https://issues.imfreedom.org/issue/PIDGIN-17377 | Looking for Pidgin on XMPP? https://pidgin.im/about/pidginchat/
Category: Pidgin Chat Rooms

belene FreeUniBG

Chat Room - 4 users - 127 minutes ago - current topic:  Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

247hd Rizon

Chat Room - 8 users - 136 minutes ago - current topic:  Welcome to 247HD // Flash player http://www.247hd.tv/forums/view.php?pg=webtemplate (Windows & PS4) // Flowplayer http://www.247hd.tv/forums/view.php?pg=cbtemplate (Windows, iOS, Android, Xbox, PS4) // Mobile player http://www.247hd.tv/forums/view.php?pg=m-webtemplate (iOS, Android, PS4, Xbox, Smart TV)

windows 98 (1)   windows 2000 (1)   windows 10 (18)   windows support (13)  

<      2       3       4       5       6      >