Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  vidin
Results 1 - 6 of 6  (0.075 seconds)

Vidin Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 

vidin UniBG

Chat Room - 6 users - 18 minutes ago - current topic:  Welcome to #Vidin and have a nice chat !!! WEB Chat's : http://web.net-surf.eu - Flash / http://webchat.net-surf.eu - qweb / http://net-surf.eu:7778 - kiwi /
Category: Vidin Chat Rooms

vidin FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 32 minutes ago - current topic:  Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Category: Vidin Chat Rooms

Vidin OptiLan

Chat Room - 2 users - 25 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin BGirc.com

Chat Room - 5 users - 40 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin BGirc.org

Chat Room - 10 users - 40 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin Undernet

Chat Room - 4 users - 44 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Vidin Chat Rooms

silistra (1)   bg (2)   bulgaria (23)   bulgarian (6)