Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  varna
Results 1 - 7 of 7  (0.081 seconds)

Varna Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Chat Room - 313 users - 142 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Category: Varna Chat Rooms

varna OptiLan

Chat Room - 35 users - 128 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Category: Varna Chat Rooms

varna ZoneBG

Chat Room - 3 users - 119 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Category: Varna Chat Rooms

varna ShakeIT

Chat Room - 5 users - 125 minutes ago - current topic:  Добре дошли в #Varna
Category: Varna Chat Rooms

varna BGirc.org

Chat Room - 36 users - current topic:  Neka vyrnem magiqta na chata - hi, asl pls, a pic imash li!? :> - Mojete da posetite https://facebook.com/BgIRC
Category: Varna Chat Rooms

Varna UniBG

Chat Room - 2 users - 121 minutes ago - current topic:  :>
Category: Varna Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 144 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

shumen (3)   bg (3)   bulgaria (23)   bulgarian (5)