Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  varna
Results 1 - 6 of 6  (0.053 seconds)

Varna Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

varna BGirc.com

Chat Room - 302 users - 61 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Category: Varna Chat Rooms

varna OptiLan

Chat Room - 6 users - 49 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
Category: Varna Chat Rooms

varna FreeUniBG

Chat Room - 170 users - 55 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
Category: Varna Chat Rooms

varna ShellHosting

Chat Room - 3 users - current topic:  No topic
Category: Varna Chat Rooms

Varna UniBG

Chat Room - 2 users - 43 minutes ago - current topic:  :>
Category: Varna Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 63 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria (19)   blagoevgrad (3)   bulgarian (4)   kazanlak (1)