Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  varna
Results 1 - 6 of 6  (0.043 seconds)

Varna Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Chat Room - 204 users - 127 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Category: Varna Chat Rooms

Varna FreeUniBG

Chat Room - 82 users - 123 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
Category: Varna Chat Rooms

varna OptiLan

Chat Room - 6 users - 120 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Category: Varna Chat Rooms

varna ShellHosting

Chat Room - 3 users - current topic:  No topic
Category: Varna Chat Rooms

Varna UniBG

Chat Room - 2 users - 116 minutes ago - current topic:  :>
Category: Varna Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 128 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bg (2)   bulgaria (19)   lom (2)   bulgarian (4)