Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  varna
Results 1 - 7 of 7  (0.057 seconds)

Varna Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Chat Room - 258 users - 68 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #Varna Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ youtube kanala mi https://www.youtube.com/channel/UC5dUzHJUP3HjdlYFpzENIkA?
Category: Varna Chat Rooms

varna FreeUniBG

Chat Room - 88 users - 57 minutes ago - current topic:  Welcome to the Sea Capital of your country #Varna ;)) www.FreeUniBg.eu
Category: Varna Chat Rooms

varna OptiLan

Chat Room - 67 users - 51 minutes ago - current topic:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Category: Varna Chat Rooms

varna ShakeIT

Chat Room - 8 users - 48 minutes ago - current topic:  Добре дошли в #Varna
Category: Varna Chat Rooms

varna BGirc.org

Chat Room - 36 users - 68 minutes ago - current topic:  Neka vyrnem magiqta na chata - hi, asl pls, a pic imash li!? :> - Mojete da posetite https://facebook.com/BgIRC
Category: Varna Chat Rooms

Varna UniBG

Chat Room - 16 users - 44 minutes ago - current topic:  :)
Category: Varna Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 21 users - 72 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgarian (5)   bulgaria (23)   montana (5)   bg (2)