Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  svishtov
Results 1 - 3 of 3  (0.125 seconds)

Svishtov Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Svishtov
 

Svishtov BGirc.com

Chat Room - 18 users - 105 minutes ago - current topic:  «»«»«»«»«»«» Welcome to Svishtov «»«»«»«»«»«»«»
Category: Svishtov Chat Rooms

Svishtov ShakeIT

Chat Room - 3 users - 88 minutes ago - current topic:  Welcome to Svishtov :)
Category: Svishtov Chat Rooms

svishtov FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 98 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Svishtov Chat Rooms

dobrich (1)   bg (2)   bulgarian (5)   bulgaria (22)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 295 users - 105 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 136 users - 91 minutes ago - current topic:  Ñëåä õàêâàíåòî íà ÍÀÏ,ñà õàêíàëè è êîìïþòúðà íà Âåíöè Ñòåôàíîâ è ñåãà ñå çíàÿò ðåçóëòàòèòå äâå ãîäèíè íàïðåä..:D
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - 105 minutes ago - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 109 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 109 minutes ago - current topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 10 users - 80 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 116 users - 98 minutes ago - current topic:  www.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 5 users - 98 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria EFnet

Chat Room - 4 users - 106 minutes ago - current topic:  България
Category: Bulgaria Chat Rooms


europe (43)   european (17)   bg (2)   eu (6)  

<      1       2       3      >