Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  silistra
Results 1 - 1 of 1  (0.125 seconds)

Silistra Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Silistra
 

silistra FreeUniBG

Chat Room - 3 users - 97 minutes ago - current topic: I predi i sega #Silistra e na vyrxa !!!
Category: Silistra Chat Rooms

bulgaria (22)   bulgarian (5)   rakovski (1)   bg (2)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 286 users - 105 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - 105 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 22 users - 109 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 8 users - current topic: Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 92 users - 89 minutes ago - current topic: WeLcome To The OptiLan Network !
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 5 users - 98 minutes ago - current topic: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 96 users - 97 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 47 users - 82 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 6 users - 104 minutes ago - current topic: България
Category: Bulgaria Chat Rooms


europe (43)   eu (6)   european (15)   bg (2)  

<      1       2       3      >