Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  popovo

Popovo Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Popovo
 
At the moment no matching chat rooms could be found for query "popovo". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Popovo chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
rakovski (1)   troyan (1)   blagoevgrad (2)   vratsa (1)   shumen (3)   bulgarian (5)   bg (2)   bulgaria (23)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 157 users - 33 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - 33 minutes ago - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 37 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 8 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 104 users - 25 minutes ago - current topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 132 users - 19 minutes ago - current topic:  Welcome
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 5 users - 26 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Chat Room - 48 users - 11 minutes ago - current topic:  https://www.chatpat.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 4 users - 32 minutes ago - current topic:  България
Category: Bulgaria Chat Rooms


petrich (2)   european (16)   bg (2)   europa (19)  

<      1       2       3      >