Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  nova zagora

Nova Zagora Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Nova Zagora
 
At the moment no matching chat rooms could be found for query "nova zagora". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Nova Zagora chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
bg (2)   svishtov (3)   bulgaria (22)   svilengrad (1)   varna (7)   dobrich (1)   bulgarian (5)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 341 users - 129 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - 129 minutes ago - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 133 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 103 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 133 minutes ago - current topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 191 users - 122 minutes ago - current topic:  www.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 133 users - 114 minutes ago - current topic:  hello
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 5 users - 122 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Chat Room - 48 users - 106 minutes ago - current topic:  https://www.chatpat.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms


bg (2)   plovdiv (7)   europe (43)   bulgarian (5)  

<      1       2       3      >