Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  london
Results 1 - 10 of 36  (0.056 seconds)*

London Chat Rooms

Categories:  International  >  Europe  >  England  >  London
 International  >  North America  >  Canada  >  Ontario  >  London
 

london DALnet

Chat Room - 372 users - 153 minutes ago - current topic:  #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
Category: London Chat Rooms

London BGirc.com

Chat Room - 1 users - 152 minutes ago - current topic:  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Category: London Chat Rooms

london-rack-space freenode

Chat Room - 12 users - 153 minutes ago - current topic:  Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
Category: London Science Fiction Chat Rooms

London NetIRC

Chat Room - 27 users - 144 minutes ago - current topic:  Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
Category: London Chat Rooms

London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 138 minutes ago - current topic:  Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
Category: London Chat Rooms

ladies DALnet

Chat Room - 446 users - 153 minutes ago - current topic:  Top ten channels: 1. #tagum (836) 2. #Chicago (826) 3. #chatdalnet (803) 4. #philippines (695) 5. #makaticity (660) 6. #jakarta (515) 7. #Ladies (445) 8. #slawi (426) 9. #jepara (405) 10. #london (373) :: Users Online: 8928 :: Servers Linked: 39 :: Opers Online: 86 :: Channels in use: 3841
Category: Women Chat Rooms

chatdalnet DALnet

Chat Room - 800 users - 153 minutes ago - current topic:  Top 10 Channels: 1. #tagum (836) 2. #chicago (826) 3. #chatdalnet (803) 4. #philippines (694) 5. #makaticity (660) 6. #jakarta (513) 7. #ladies (446) 8. #slawi (427) 9. #jepara (405) 10. #london (372) :: Users Online: 8978 :: Servers Linked: 39 :: IRC Operators Online: 85 :: Channels in use: 3849
Category: Chat Chat Rooms

britain (3)   great britain (2)   british (8)   england (14)  

<      1       2       3       4      >