Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  lom
Results 1 - 1 of 1  (0.088 seconds)

Lom Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Lom
 

3dprinters freenode

Chat Room - 12 users - 46 minutes ago - current topic:  3D printers are not just Glue Guns! All forms of Additive Manufacturing - SLA, SLS, DMLS, LOM, FDM, EBDM, Inkjet, etc etc. Additive Manufacturing http://additivemanufacturing.com/basics/ | For cnc control #linuxcnc . http://www.cnczone.com http://www.practicalmachinist.com http://machinedesign.com | Lecture Series on Design of Machine Elements http://www.youtube.com/playlist?list=PL3D4
Category: Printers Chat Rooms

bulgaria (23)   haskovo (4)   yambol (1)   bg (60)   bulgarian (5)   montana (5)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 268 users - 42 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - 42 minutes ago - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 46 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 10 users - 14 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 173 users - 34 minutes ago - current topic:  http://www.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 6 users - 34 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria OptiLan

Chat Room - 85 users - 21 minutes ago - current topic:  Welcome
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 47 users - 17 minutes ago - current topic:  https://www.chatpat.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 5 users - 41 minutes ago - current topic:  България
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (5)   europa (18)   bg (60)   petrich (2)  

<      1       2       3      >