Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  facebook
Results 1 - 10 of 290  (0.096 seconds)

Facebook Chat Rooms

Category:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Chat Room - 27 users - 71 minutes ago - current topic:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Category: Facebook Chat Rooms

Facebook sVipCHAT

Chat Room - 2 users - 58 minutes ago - current topic:  .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
Category: Facebook Chat Rooms

facebook DALnet

Chat Room - 99 users - 71 minutes ago - current topic:  ▀▄▀▄▀▄ https://www.facebook.com/ ▄▀▄▀▄▀
Category: Facebook Chat Rooms

Facebook PTnet

Chat Room - 33 users - 61 minutes ago - current topic:  Facebook What Else ... http://bash.PTnet.pt.eu.org/
Category: Facebook Chat Rooms

facebook KampungChat

Chat Room - 46 users - 63 minutes ago - current topic:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Category: Facebook Chat Rooms

facebook NationCHAT

Chat Room - 7 users - 62 minutes ago - current topic:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Category: Facebook Chat Rooms

varna BGirc.com

Chat Room - 260 users - 70 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Category: Varna Chat Rooms

gyuvetch BGirc.com

Chat Room - 214 users - 70 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

ubuntu-ngo freenode

Chat Room - 3 users - 71 minutes ago - current topic:  What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Category: Ubuntu Chat Rooms

bulgaria BGirc.com

Chat Room - 322 users - 70 minutes ago - current topic:  ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà » http://forum.bgirc.com & #help . Facebook » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ » https://www.facebook.com/groups/BgIRC
Category: Bulgaria Chat Rooms

social networking (2)   flickr (7)   livejournal (5)  

<      1       2       3       4       5      >