Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  emule netherlands
Results 1 - 10 of 87  (0.054 seconds)*

eMule Netherlands Chat Rooms


netherlands DALnet

Chat Room - 13 users - 149 minutes ago - current topic:  welcome to Netherlands enjoy your stay! The only Dutch word to contain eight consecutive consonants is 'angstschreeuw'"
Category: Netherlands Chat Rooms

Netherlands Rizon

Chat Room - 6 users - 149 minutes ago - current topic:  Welcome to < #Netherlands > < The Dutch Chat Channel on Rizon IRC Network >
Category: Netherlands Chat Rooms

emule-russian-offtopic MindForge

Chat Room - 4 users - 135 minutes ago - current topic:  eMule help & general English and Russian chat room, stay with us and have a nice chating ||êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
Category: eMule Russia Chat Rooms

emule-german-offtopic MindForge

Chat Room - 15 users - 135 minutes ago - current topic:  emule-german-offtopic Der Offtopic-Chat zum eMule-German ||| Hier kannst du dich mal über Themen unterhalten, die nichts mit dem Emule zu tun haben ;-) ||| Viel Spass wünscht Euch das EGT :-) |||
Category: eMule Germany Chat Rooms

eMule-Admins MindForge

Chat Room - 3 users - 135 minutes ago - current topic:  ..:: eMule Admins :: Help about eMule Chans :: State your problem or ask your question ! :: Do not idle here please :: eMule help is in the #emule-yourlanguage channels ::..
Category: eMule Chat Rooms

eMule-Turkish MindForge

Chat Room - 4 users - 135 minutes ago - current topic:  _C *'eMule-Turkish- Turkce Yardim kanalidirr :: Lutfen Turkce Konusun!|Son versiyon-> eMule v0.50a Bilgi icin !update yazin Arsiv linkini kullanin|Bilgi icin !kurallar yazin| DIKKAT atilan banlar 24 saat kaldirilmayacaktir|Nicki degistirmek icin komutu kullanin --->/nick ISIM
Category: eMule Turkey Chat Rooms

Emule-English-USA MindForge

Chat Room - 5 users - 135 minutes ago - current topic:  `%%,`%%,`%%, ææææææ Welcome to Emule-English-USA!! Have Fun! Be Nice! Try to speak ENGLISH! dont post ed2k links ææææææ `%%,`%%,`%%
Category: eMule England USA Chat Rooms

eMule-Danish MindForge

Chat Room - 3 users - 135 minutes ago - current topic:  Welcome to the #eMule-Danish! | Latest eMule version: .50a | Official Website: http://www.emule-project.net | Please speak Danish or English only!
Category: eMule Denmark Chat Rooms

nederland (15)   napster (2)   edonkey (3)   drenthe (1)  

<      1       2       3       4       5      >