Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  eggdrop
Results 1 - 10 of 116  (0.059 seconds)

Eggdrop Chat Rooms

Category:  Computers  >  Software  >  Chat  >  Eggdrop
 

eggdrop freenode

Chat Room - 185 users - 50 minutes ago - current topic:  ..:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.8.4 released! :: Visit the new http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org :: NickServ registration required to speak: "/msg nickserv help register" ::..
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop RusNet

Chat Room - 19 users - 34 minutes ago - current topic:  Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.4/Tcl 8.6.9 released | Используем man/calc без префикса "!"
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop euIRC

Chat Room - 7 users - 45 minutes ago - current topic:  Deutschsprachiger Eggdrop-Supportkanal | Aktuelle Version: 1.8.4 | https://github.com/satmd/satmd_botnet | Links/Guides: https://eggheads.org/ https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html http://eggwiki.org/ http://suninet.the-demon.de/ | Coming soon im Upstream: 005, twitch und Teile von ircv3
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop TechNet

Chat Room - 20 users - 34 minutes ago - current topic:  Eggdrop 1.8 and 1.9 Supported http://eggheads.org/ http://www.egghelp.org/ - https://www.tclscripts.net/ - https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html No flooding, unauthorized bots. http://eggwiki.org - http://paste.tclhelp.net - http://geteggdrop.com
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop GameSurge

Chat Room - 5 users - 44 minutes ago - current topic:  Eggdrop & TCL Scripting Support - Now With Docker Support - Latest (1.8.1): wget ftp://eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.8/eggdrop-1.8.1.tar.gz | wget geteggdrop.com | www.eggheads.org/downloads | Docker - https://hub.docker.com/_/eggdrop/ - Pastebin: paste.tclhelp.net
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop VirtuaLife

Chat Room - 5 users - 33 minutes ago - current topic:  Canal Oficial de SUPORTE e SERVIÇOS à Eggdrop. Downloads de TCL's: Digite no canal @locator NOME-DA-TCL ATENÇÃO: É necessário adicionar o bot em seu DCCALLOW, para isso, utilize /DCCALLOW +Eggdrop 0 Site: https://www.virtualife.com.br/canais/eggdrop
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop CancunChat

Chat Room - 28 users - current topic:  IRCzone Eggdrops Help Chan - LATEST STABLE RELEASE 1.6.21 www.geteggdrop.com | Eggdrop 1.8 with SSL and IPv6 also released. | Don't msg @/+ | No eggdrop provided | We won't setup your bot for you. | Speak only English & Español
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop BGirc.com

Chat Room - 23 users - 48 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop NationCHAT

Chat Room - 11 users - 40 minutes ago - current topic:  Eggdrop 1.6/1.8 supported. http://eggheads.org/ How to setup&TCL Archive: http://www.egghelp.org/ No flooding, unauthorized bots, public commands. Wiki http://eggwiki.org - Pastebin http://paste.tclhelp.net - Download http://geteggdrop.com
Category: Eggdrop Chat Rooms

eggdrop UniversalNet

Chat Room - 12 users - 33 minutes ago - current topic:  Bine ati venit la canalul oficial #eggdrop aici vorbim despre roboti, daca vi se solicita, va impartasim botul, sfaturile, shell-ul. Multumim pentru vizionare. ( https://cservice.universalnet.org/live/ https://www.eggheads.org/ )
Category: Eggdrop Chat Rooms

chat (2419)   mibbit (22)   amirc (2)   hexchat (12)  

<      1       2       3       4       5      >