Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bulgarian
Results 1 - 5 of 5  (0.061 seconds)*

Bulgarian Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Bulgarian
 

eMule-Bulgarian MindForge

Chat Room - 3 users - 82 minutes ago - current topic:  Dobre doshli v irc kanala za pomosht kum eMule. Molq vi izpolzvaite samo angliiski i bulgarski ezik. Poslednata versiq na eMule e :0.50a | Nadqvam se da polu4ite nujnata pomosht
Category: eMule Bulgaria Chat Rooms

Bulgarian BGirc.com

Chat Room - 1 users - 96 minutes ago - current topic:  <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarian <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/"
Category: Bulgaria Chat Rooms

languagelearning IRCHighWay

Chat Room - 8 users - 85 minutes ago - current topic:  Commands: .language http://pastebin.com/HYW1t7iy Currently supported languages: Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Filipino, French, Georgian, German, Greek, Italian, Indonesian, Korean, Malaysian, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Urdu, Vietnamese
Category: Education Chat Rooms

bgdns FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 85 minutes ago - current topic:  Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
Category: Internet Bulgaria Chat Rooms

eu (5)   bulgaria (23)   europe (50)   europa (17)