Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bg
Results 1 - 2 of 2  (0.084 seconds)

BG Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

bg QuakeNet

Chat Room - 6 users - 142 minutes ago - current topic:  yo!
Category: Bulgaria Chat Rooms

BG BGirc.com

Chat Room - 20 users - 140 minutes ago - current topic:  Big things poppin and lil things stoppin
Category: Bulgaria Chat Rooms

european (16)   lom (2)   eu (6)   bulgarian (5)   europa (16)   burgas (5)  



Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 245 users - 140 minutes ago - current topic:  ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå â êàíàë #help . Facebook » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ » https://www.facebook.com/groups/BgIRC/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 82 users - 128 minutes ago - current topic:  ...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za vhost - /msg hostserv help | !tvhelp
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 20 users - 124 minutes ago - current topic:  Welcome To #Bulgaria | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 20 users - 117 minutes ago - current topic:  Welcome To #Bulgaria | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 25 users - 142 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria DALnet

Chat Room - 5 users - 142 minutes ago - current topic:  Welcome to #Bulgaria ..
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 142 minutes ago - current topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 183 users - 133 minutes ago - current topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 6 users - 139 minutes ago - current topic:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Category: Bulgaria Chat Rooms


eu (6)   europa (16)   bg (2)   bulgarian (5)  

<      1       2      >