Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bg
Results 1 - 3 of 3  (0.088 seconds)

BG Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

BG FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 130 minutes ago - current topic:  #BG
Category: Bulgaria Chat Rooms

BG BGirc.com

Chat Room - 2 users - 140 minutes ago - current topic:  ***
Category: Bulgaria Chat Rooms

bg QuakeNet

Chat Room - 6 users - 142 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Bulgaria Chat Rooms

europe (52)   samokov (1)   european (18)   bulgaria (21)   europa (24)   bulgarian (6)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 310 users - 140 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 143 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 118 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 58 users - 126 minutes ago - current topic:  Make OptiLan great again! Webchat - http://levski.org/ and http://optilan.eu/ && http://shellhosting.org/chat/ && https://ohost.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 142 minutes ago - current topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 204 users - 130 minutes ago - current topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 4 users - 140 minutes ago - current topic:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 6 users - 133 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!


bg (3)   europa (24)   sevlievo (1)   europe (52)  

<      1       2       3      >