Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bg
Results 1 - 3 of 3  (0.084 seconds)

BG Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

bg BGirc.com

Chat Room - 1 users - 88 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Bulgaria Chat Rooms

BG FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 78 minutes ago - current topic:  #BG
Category: Bulgaria Chat Rooms

bg QuakeNet

Chat Room - 6 users - 91 minutes ago - current topic:  MissionForce: CyberStorm
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria (18)   bulgarian (4)   european (16)   europe (48)   pleven (4)   eu (7)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 223 users - 88 minutes ago - current topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 56 users - 74 minutes ago - current topic:  tursq kruvodariteli /msg DenevVv #Bulgaria OptiLan Network webchat - http://irc.optilan.eu & http://levski.org Shell/CS/Hosting - http://hostingcs.eu & http://ShellHosting.org http://ohost.bg & 10GB free Cloud https://tmp.ninja
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 26 users - 66 minutes ago - current topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://webchat.shellhosting.de , http://irc.shellhosting.de:8080
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - current topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 16 users - 91 minutes ago - current topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 418 users - 78 minutes ago - current topic:  https://www.FreeUniBG.eu -|- https://Chat.FreeUniBG.eu -|- https://Forums.FreeUniBG.eu -|- https://Blog.FreeUniBG.eu -|- https://Stats.FreeUniBG.eu -|- https://Radio.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 91 minutes ago - current topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria EFnet

Chat Room - 4 users - 89 minutes ago - current topic:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 7 users - 82 minutes ago - current topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!


europe (48)   rakovski (1)   european (16)   petrich (2)  

<      1       2      >