Chat Search    Chat Directory    About irc2go
Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
irc2go
Online Chat

Webchat: Shake BGirc.com

Chat Room - 108 users - 104 minutes ago - known since 2018-07-29 - current topic:  Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/| https://www.facebook.com/shakechat.net/ „Æèâîòúò å òâúðäå êðàòúê, çà äà çàïî÷âàø äåíÿ ñúñ ñ÷óïåíè ïàð÷åíöà îò â÷åðà. Òîâà ñúñ ñèãóðíîñò ùå ðàçðóøè ïðåêðàñíîòî äíåñ è ùå ñúñèïå ñòðàõîòíîòî óòðå.“
Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Please choose a nickname and press "Continue" to establish a webchat connection to network BGirc.com and to enter the chat room!
Chat Room:
Nickname:

Chat Directory:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .