Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  windows 7
Results 41 - 50 of 151  (0.062 seconds)

Windows 7 Chat Rooms

Category:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 7
 


Powershell freenode

Chat Room - 269 users - 135 minutes ago - current topic: #PowerShell is our slack bridgebot | Join the Windows PowerShell group on Slack http://bit.ly/psslack or http://slack.poshcode.org, or Discord https://discordapp.com/invite/AtzXnJM | Remember http://bit.ly/meta-be-nice | Please paste code on http://gist.github.com or https://floobits.com/PoshCode/PowerShell.Slack.com/
Category: Command Line Chat Rooms

htc-evo-4g-lte freenode

Chat Room - 6 users - 135 minutes ago - current topic: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Category: HTC Chat Rooms

belene FreeUniBG

Chat Room - 90 users - 126 minutes ago - current topic: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

ipv6-ru freenode

Chat Room - 18 users - 135 minutes ago - current topic: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Category: IPv6 Russia Chat Rooms

nightly Mozilla

Chat Room - 172 users - 122 minutes ago - current topic: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

windows DALnet

Chat Room - 13 users - 135 minutes ago - current topic: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Category: Microsoft Windows Chat Rooms

truecrypt freenode

Chat Room - 28 users - 135 minutes ago - current topic: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Category: Cryptography Chat Rooms

snorenotify freenode

Chat Room - 5 users - 135 minutes ago - current topic: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

windows.pl IRCnet

Chat Room - 30 users - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=TRCQmNMOqUY afterparty
Category: Microsoft Windows Poland Chat Rooms

GoraKviz GeekShed

Chat Room - 2 users - 126 minutes ago - current topic: * Winamp, iTunes https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.pls* Windows Media Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.asx* Real Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.ram* QuickTime https://control.internet-radio.com:219

windows (149)   windows help (22)   microsoft windows (11)   windows 2003 (1)  

<      3       4       5       6       7      >   
 


Chat Directory:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 8 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .