Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  vidin
Results 1 - 5 of 5  (0.028 seconds)

Vidin Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 114 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Category: Vidin Chat Rooms

vidin BgIRC

Chat Room - 10 users - 119 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin UniBG

Chat Room - 2 users - 103 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin OptiLan

Chat Room - 1 users - 108 minutes ago - current topic: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Category: Vidin Chat Rooms

vidin Undernet

Chat Room - 1 users - 122 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

bg (3)   bulgarian (7)   bulgaria (31)   svishtov (2)