Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  vidin
Results 1 - 5 of 5  (0.027 seconds)

Vidin Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin UniBG

Chat Room - 3 users - 81 minutes ago - current topic: '={ Online Radio Vidin-BG | for Winamp : http://radio.net-surf.eu:8000/listen.pls   | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:7778  | http://chat.net-surf.eu:9090 }='
Category: Vidin Chat Rooms

Vidin FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 91 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Category: Vidin Chat Rooms

vidin BgIRC

Chat Room - 10 users - 96 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin ABVNet

Chat Room - 3 users - 97 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

vidin OptiLan

Chat Room - 1 users - 85 minutes ago - current topic: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Category: Vidin Chat Rooms

burgas (5)   rousse (5)   bg (6)   bulgaria (33)