Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  velingrad
Results 1 - 1 of 1  (0.058 seconds)

Velingrad Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Velingrad
 

velingrad FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 105 minutes ago - current topic: No topic
Category: Velingrad Chat Rooms

bulgaria (22)   silistra (1)   pleven (4)   peshtera (1)   bulgarian (8)   petrich (2)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 335 users - 112 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 116 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 23 users - 116 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 109 users - 101 minutes ago - current topic: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu | www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org | http://varnabg.org/OptiLan-Script.zip
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 116 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 13 users - 94 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 52 users - 99 minutes ago - current topic: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 116 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms


dimitrovgrad (3)   bg (1)   haskovo (4)   european (11)  

<      1       2       3      >