Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  veliko tarnovo

Veliko Tarnovo Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Veliko Tarnovo
 


At the moment no matching chat rooms could be found for query "veliko tarnovo". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Veliko Tarnovo chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
petrich (1)   svilengrad (1)   bulgarian (7)   targovishte (1)   rousse (5)   shumen (4)   bulgaria (31)   bg (7)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 9 users - 132 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 108 users - 130 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, SVETOSLAV!!! Æåëàåì òè ìíîãî çäðàâå, êúñìåò è ëè÷íî ùàñòèå! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 18 users - 132 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 41 users - 117 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - 130 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 132 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 132 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

primerabg Rizon

Chat Room - 11 users - 132 minutes ago - current topic: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


europa (29)   botevgrad (2)   smolyan (1)   europe (59)  

<   1    2    3    4    >