Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  varna
Results 1 - 10 of 10  (0.039 seconds)*

Varna Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 


varna ABVNet

Chat Room - 71 users - 126 minutes ago - current topic: Óåá÷àò: http://webchat.abvnet.org | Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org
Category: Varna Chat Rooms

varna BgIRC

Chat Room - 36 users - current topic: Neka vyrnem magiqta na chata - hi, asl pls, a pic imash li!? :> - Mojete da posetite https://facebook.com/BgIRC
Category: Varna Chat Rooms

varna ShakeIT

Chat Room - 22 users - 112 minutes ago - current topic: Добре дошли във Варна! http://irc.ssi.bg Нашият чат :)
Category: Varna Chat Rooms

Varna FreeUniBG

Chat Room - 85 users - 120 minutes ago - current topic: Feel the wind, ride the waves ;) www.FreeUniBG.eu
Category: Varna Chat Rooms

Varna OptiLan

Chat Room - 7 users - 114 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàë Âàðíà.
Category: Varna Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 24 users - 127 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms


varna.net FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 120 minutes ago - current topic: www.varna.net
Category: Varna Chat Rooms

irc.varna.net FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 120 minutes ago - current topic: www.varna.net
Category: Varna Chat Rooms

varna DALnet

Chat Room - 1 users - 125 minutes ago - current topic: No topic
Category: Varna Chat Rooms

shumen (3)   bulgarian (7)   bg (7)   bulgaria (30)