Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  targovishte
Results 1 - 1 of 1  (0.050 seconds)*

Targovishte Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Targovishte
 


targovishte FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 37 minutes ago - current topic: No topic
Category: Targovishte Chat Rooms

bulgarian (7)   bg (6)   silistra (2)   samokov (1)   bulgaria (30)   dobrich (2)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 12 users - 43 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 14 users - 44 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 40 users - 29 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 42 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 43 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 44 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 650 users - 37 minutes ago - current topic: http://Gallery.FreeUniBG.eu | http://FreeUniBG.eu | http://FB.com/FreeUniBG | http://Stats.FreeUniBG.eu | http://BNC.FreeUniBG.eu | http://Gallery.FreeUniBG.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 106 users - 43 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms


bg (6)   eu (24)   europa (26)   shumen (2)  

<   1    2    3    >