Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  svishtov
Results 1 - 3 of 3  (0.067 seconds)*

Svishtov Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Svishtov
 


Svishtov ShakeIT

Chat Room - 3 users - 62 minutes ago - current topic: Welcome to Svishtov :)
Category: Svishtov Chat Rooms

Svishtov UniBG

Chat Room - 2 users - 59 minutes ago - current topic: Welcome to #Svishtov
Category: Svishtov Chat Rooms

svishtov FreeUniBG

Chat Room - 3 users - 70 minutes ago - current topic: No topic
Category: Svishtov Chat Rooms

sliven (3)   lovech (4)   bulgaria (32)   smolyan (1)   burgas (6)   bulgarian (7)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 16 users - 76 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Category: Bulgaria Chat Rooms


Bulgaria ABVNet

Chat Room - 308 users - 75 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 77 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 60 users - 62 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - 75 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 7 users - 76 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 76 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

primerabg Rizon

Chat Room - 13 users - 76 minutes ago - current topic: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


sofia (11)   europa (28)   dobrich (2)   bg (7)  

<   1    2    3    4    >