Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  sliven
Results 1 - 3 of 3  (0.086 seconds)

Sliven Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Sliven
 


sliven ABVNet

Chat Room - 3 users - 239 minutes ago - current topic: No topic
Category: Sliven Chat Rooms

Sliven UniBG

Chat Room - 2 users - 224 minutes ago - current topic: No topic
Category: Sliven Chat Rooms

sliven BgIRC

Chat Room - 1 users - 238 minutes ago - current topic: Welcome to ​#Sliven
Category: Sliven Chat Rooms

nova zagora (1)   bulgarian (7)   bg (5)   bulgaria (27)   dobrich (1)   burgas (5)  Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 78 users - 224 minutes ago - current topic: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 240 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Category: Bulgaria Chat Rooms

classica.​bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - 240 minutes ago - current topic: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 238 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 240 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 44 users - 226 minutes ago - current topic: Welcome to ​#Bulgaria )
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 240 minutes ago - current topic: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 174 users - 239 minutes ago - current topic: Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Category: Bulgaria Chat Rooms

sniper.​ant Rizon

Chat Room - 5 users - 240 minutes ago - current topic: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Category: Computer Games Chat Rooms

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Room - 9 users - 240 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Category: Bulgaria Chat Rooms


europa (39)   bg (5)   eu (26)   karlovo (1)  <   1    2    3    >   
 


Chat Directory:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .