Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  shumen
Results 1 - 2 of 2  (0.050 seconds)*

Shumen Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Shumen
 


shumen ShakeIT

Chat Room - 4 users - 114 minutes ago - current topic: Welcome #shumen
Category: Shumen Chat Rooms

Shumen FreeUniBG

Chat Room - 6 users - 122 minutes ago - current topic: po-dobvre 3ma znaini i verni ot kolkoto 200 neznaini i neverni ;]
Category: Shumen Chat Rooms

bulgaria (29)   radomir (1)   bg (6)   bulgarian (7)   plovdiv (7)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 308 users - 128 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org | Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http://stats.abvnet.org/bulgaria.html
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 11 users - 129 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 16 users - 129 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 53 users - 114 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 127 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 129 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 129 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 88 users - 112 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/ || https://irc.v.bg Âñè÷êè êîìóíèñòè â Ñèáèð.
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (7)   pernik (3)   europe (55)   europa (28)  

<   1    2    3    >