Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  samokov
Results 1 - 1 of 1  (0.061 seconds)*

Samokov Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Samokov
 


samokov ShakeIT

Chat Room - 4 users - 85 minutes ago - current topic: https://www.facebook.com/korenksamokovec
Category: Samokov Chat Rooms

bulgaria (32)   petrich (2)   plovdiv (6)   bg (6)   rakovski (1)   bulgarian (6)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 12 users - 99 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 21 users - 99 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 47 users - 85 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria BgIRC

Chat Room - 38 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - 99 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 4 users - 99 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 249 users - 99 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí MrColor çäðàâå ùàñòèå è âñè÷êî íàé-íàé áðàò :)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 298 users - 93 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu http://www.ue-varna.bg/Uploads/Thumbnails/24may-ue-banner_Nbv7DVdF.jpg
Category: Bulgaria Chat Rooms


european (20)   peshtera (1)   europa (29)   bulgarian (6)  

<   1    2    3    4    >