Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  radomir

Radomir Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Radomir
 
At the moment no matching chat rooms could be found for query "radomir". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Radomir chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
bulgaria (20)   bulgarian (7)   petrich (2)   bg (3)   dobrich (1)   stara zagora (1)   peshtera (1)   lovech (2)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 123 users - 111 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 114 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 15 users - 114 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 94 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 77 users - 101 minutes ago - current topic: ñòàðî îïòèëàíñêî ïîâåðèå ãëàñè ÷å ðàíî ïèëå ðàíî êëåöà :D
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 166 users - 106 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 4 users - 114 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 28 users - 98 minutes ago - current topic: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Category: Bulgaria Chat Rooms


europe (41)   european (12)   bg (3)   rousse (6)  

<      1       2      >