Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  radomir
Results 1 - 1 of 1  (0.074 seconds)

Radomir Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Radomir
 


radomir UniBG

Chat Room - 2 users - current topic: Welcome to ​#radomir
Category: Radomir Chat Rooms

bulgaria (29)   bg (5)   bulgarian (7)   plovdiv (4)   rousse (6)  Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 83 users - current topic: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 18 users - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Category: Bulgaria Chat Rooms


classica.​bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - current topic: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 7 users - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 70 users - current topic: Welcome to ​#Bulgaria )
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Undernet

Chat Room - 4 users - current topic: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 345 users - current topic: Òîïèêúò îòèäå äà ïàñå! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Category: Bulgaria Chat Rooms

sniper.​ant Rizon

Chat Room - 6 users - current topic: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Category: Computer Games Chat Rooms

erepublik-bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - current topic: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Category: eRepublik Bulgaria Chat Rooms


vidin (3)   eu (512)   bulgarian (7)   europe (74)  <   1    2    3    >   
 


Chat Directory:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .