Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  pleven
Results 1 - 4 of 4  (0.080 seconds)

Pleven Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pleven
 


Pleven UniBG

Chat Room - 3 users - current topic: Welcome to ​#Pleven
Category: Pleven Chat Rooms

pleven ShakeIT

Chat Room - 4 users - current topic: No topic
Category: Pleven Chat Rooms

Pleven ABVNet

Chat Room - 3 users - current topic: No topic
Category: Pleven Chat Rooms

pleven DALnet

Chat Room - 1 users - current topic: No topic
Category: Pleven Chat Rooms

petrich (1)   bulgaria (30)   asenovgrad (1)   bulgarian (7)   sofia (9)   botevgrad (1)  Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 82 users - current topic: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Category: Bulgaria Chat Rooms

classica.​bulgaria Rizon

Chat Room - 3 users - current topic: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 62 users - current topic: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 7 users - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

sniper.​ant Rizon

Chat Room - 6 users - current topic: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Category: Computer Games Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 303 users - current topic: Òîïèêà îòèäå çà ðèáà ! - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Room - 16 users - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Category: Bulgaria Chat Rooms

erepublik-bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - current topic: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Category: eRepublik Bulgaria Chat Rooms


radomir (1)   european (25)   europa (34)   europe (76)  <   1    2    3    >   
 


Chat Directory:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .