Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  pernik
Results 1 - 3 of 3  (0.054 seconds)*

Pernik Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 


pernik FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 75 minutes ago - current topic: Dobre doshli v kanal #pernik
Category: Pernik Chat Rooms

pernik ShakeIT

Chat Room - 3 users - 67 minutes ago - current topic: ползвайте нашиятчат http://chat.polovinka.info
Category: Pernik Chat Rooms

pernik UniBG

Chat Room - 3 users - 65 minutes ago - current topic: No topic
Category: Pernik Chat Rooms

bulgarian (7)   petrich (1)   bulgaria (28)   bg (6)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 169 users - 81 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Åïà_òâàå!!! Áúäè æèâà è çäðàâà, ìíîãî îáè÷àíà è óâàæàâàíà! È íå ñïèðàé äà ñå óñìèõâàø!!! Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org | Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http://stats.abvnet.org/bulgaria.html
Category: Bulgaria Chat Rooms


refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 13 users - 82 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 16 users - 82 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 44 users - 67 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 80 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 82 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 82 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 87 users - 65 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/ || https://irc.v.bg Âñè÷êè êîìóíèñòè â Ñèáèð.
Category: Bulgaria Chat Rooms


targovishte (1)   bulgarian (7)   bg (6)   lom (1)  

<   1    2    3    >