Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  pernik
Results 1 - 3 of 3  (0.079 seconds)

Pernik Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 

pernik BGirc.com

Chat Room - 10 users - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà Ãðàä Ïåðíèê. Ïðèÿòåí ÷àò! | Ôîðóì: http://forum.bgirc.com | http://pernik.bg | Çà âúïðîñè /q Lo6iq
Category: Pernik Chat Rooms

pernik FreeUniBG

Chat Room - 2 users - current topic: Dobre doshli v kanal #pernik
Category: Pernik Chat Rooms

pernik ShakeIT

Chat Room - 5 users - current topic: Ползвайте нашият Уеб чат -> http://Chat.ShakeIT.BG
Category: Pernik Chat Rooms

troyan (1)   svishtov (3)   bulgarian (5)   bulgaria (20)   sliven (2)   bg (1)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 377 users - current topic: • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 22 users - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 26 users - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

chat BGirc.com

Chat Room - 239 users - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Chat Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 43 users - current topic: OptiLan Social Network Group Visit web adres : http://svalki.org | www.ShellHosting.org | www.CS-Rent.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 8 users - current topic: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 206 users - current topic: www.FreeUniBG.eu / www.Facebook.com/FreeUniBG
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 7 users - current topic: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!


petrich (1)   europa (16)   european (8)   eu (3)  

<      1       2      >