Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  kyustendil

Kyustendil Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Kyustendil
 


At the moment no matching chat rooms could be found for query "kyustendil". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Kyustendil chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
bulgarian (7)   bulgaria (32)   radomir (1)   svilengrad (1)   sliven (3)   bg (7)   svishtov (3)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 23 users - 97 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 354 users - 96 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, SVETOSLAV!!! Æåëàåì òè ìíîãî çäðàâå, êúñìåò è ëè÷íî ùàñòèå! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 97 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 71 users - 82 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - 95 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 7 users - 97 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 97 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

primerabg Rizon

Chat Room - 19 users - 97 minutes ago - current topic: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


bg (7)   eu (23)   vidin (4)   european (21)  

<   1    2    3    4    >