Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  karlovo
Results 1 - 2 of 2  (0.051 seconds)*

Karlovo Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Karlovo
 


Karlovo UniBG

Chat Room - 2 users - 101 minutes ago - current topic: No topic
Category: Karlovo Chat Rooms

karlovo FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 111 minutes ago - current topic: No topic
Category: Karlovo Chat Rooms

bulgarian (7)   bulgaria (29)   rousse (6)   bg (6)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 151 users - 117 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org | Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http://stats.abvnet.org/bulgaria.html\]
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 8 users - 118 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 16 users - 118 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 277 users - 111 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu Добре дошли в №1 Каналът на мрежата ! Не забравяйте , тук сме за да се забавляваме ... дори и да е на гърба на някого :)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 37 users - 102 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 116 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 118 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 81 users - 101 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/ || https://irc.v.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms


silistra (2)   eu (23)   dimitrovgrad (3)   europe (57)  

<   1    2    3    >