Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  haskovo
Results 1 - 4 of 4  (0.100 seconds)*

Haskovo Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Haskovo
 


haskovo UniBG

Chat Room - 38 users - 21 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/topic/14-haskovo/ <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà ... http://haskovo.rosal.bg <--- Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ... http://shark.in.net:7778 <--- Óåá÷àò
Category: Haskovo Chat Rooms

Haskovo ABVNet

Chat Room - 39 users - 38 minutes ago - current topic: ×åñòèò Ðîæäåí Äåí íà Kiril a.k.a. Arkadietz. Æèâ, çäðàâ, ïðàâ è êîðàâ è óñïåõ âúâ âñÿêî íà÷èíàíèå :)) ... http://shark.cbu.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1&sid=0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .. http://bgchat.eu <--- Óåá÷àò
Category: Haskovo Chat Rooms

Haskovo FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 32 minutes ago - current topic: Dobre Doshli v Haskovo !
Category: Haskovo Chat Rooms

Haskovo ShakeIT

Chat Room - 12 users - 23 minutes ago - current topic: No topic
Category: Haskovo Chat Rooms

bg (7)   dobrich (2)   burgas (6)   rakovski (1)   bulgarian (7)   nova zagora (2)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 19 users - 39 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Category: Bulgaria Chat Rooms


Bulgaria ABVNet

Chat Room - 341 users - 38 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 19 users - 39 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 60 users - 23 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - 37 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 7 users - 39 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 39 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

primerabg Rizon

Chat Room - 15 users - 39 minutes ago - current topic: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


bg (7)   rakovski (1)   europa (32)   europe (61)  

<   1    2    3    4    >