Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  gorna oryahovitsa

Gorna Oryahovitsa Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Gorna Oryahovitsa
 
At the moment no matching chat rooms could be found for query "gorna oryahovitsa". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Gorna Oryahovitsa chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
shumen (2)   bg (1)   lom (1)   varna (6)   bulgarian (6)   bulgaria (20)   lovech (2)   sevlievo (1)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 201 users - 110 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 112 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 112 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 27 users - 112 minutes ago - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 10 users - 91 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 82 users - 104 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu - www.facebook.com/FreeUniBG
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 4 users - 112 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 77 users - 98 minutes ago - current topic: Optilan Official Channel
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (6)   eu (3)   european (10)   sofia (25)  

<      1       2      >