Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  gabrovo
Results 1 - 2 of 2  (0.057 seconds)*

Gabrovo Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Gabrovo
 


TU-Gabrovo UniBG

Chat Room - 1 users - 91 minutes ago - current topic: http://tugab.bg/ | http://umis.tugab.bg/st | http://ksp.tugab.bg/ | http://umis.tugab.bg/online/ | http://umis.tugab.bg/chat/ | Pri problemi, mojete da pishete email na marin@tugab.bg
Category: Gabrovo Chat Rooms

Gabrovo FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 102 minutes ago - current topic: No topic
Category: Gabrovo Chat Rooms

lovech (4)   bulgarian (7)   bulgaria (30)   targovishte (1)   bg (7)   varna (7)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 18 users - 109 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : DreamBreaker /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Primera: #primerabg --- Secura: /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 283 users - 108 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria freenode

Chat Room - 17 users - 109 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 60 users - 93 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 38 users - 107 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 109 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 109 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

primerabg Rizon

Chat Room - 11 users - 109 minutes ago - current topic: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


lovech (4)   european (19)   bulgarian (7)   europe (61)  

<   1    2    3    >