Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  forum
Results 41 - 50 of 1174  (0.061 seconds)*

Forum Chat Rooms

Category:  Computers  >  Software  >  Web Content  >  Forums  >  Forum
 

litecoin freenode

Chat Room - 216 users - 78 minutes ago - current topic: If you randomly get PM'd from a dev/admin, asking for money, DO NOT SEND ANY LTC | Litecoin: https://litecoin.org/ - v0.13.2 master | Source: https://github.com/litecoin-project/litecoin #litecoin-dev | Wiki: https://litecoin.info/ | Forum: https://litecointalk.io | reddit: https://reddit.com/r/litecoin | Keep hashpower distributed: http://goo.gl/LKWtEz http://goo.gl/P4PSI
Category: Litecoin Chat Rooms

kvirc freenode

Chat Room - 108 users - 78 minutes ago - current topic: [ Latest Stable is 4.2.0, Git is 4.9.2 | FAQ: https://github.com/kvirc/KVIrc/wiki/FAQ | Sites: http://www.kvirc.net http://forum.kvirc.ru | Nightly builds: https://git.io/visAJ | Botnoise silencer: https://git.io/vKq7h | WARNING: Upgrading to latest nightly broke config? Read https://git.io/vraXK | For Bot triggers type: ?: or !help for information ]
Category: KVIrc Chat Rooms

ethereum freenode

Chat Room - 547 users - 78 minutes ago - current topic: !!!ATTENTION: people have been impersonating Ethereum staff. Please note: we will NEVER advise you on an investment, ask for private keys etc. Be careful !!! Topic: Ξthereum General Channel - http://forum.ethereum.org/ || Dev chat -> #ethereum-dev || Trading chat -> #ethereum-markets || Off-topic -> ##ethereum || Mining -> #ethereum-mining

crossfire freenode

Chat Room - 21 users - 78 minutes ago - current topic: Topic for irc://irc.freenode.net/#crossfire is: Crossfire RPG http://crossfire.real-time.com | Messageboard: http://forum.metalforge.net | Please jot your name down on http://crossfire.real-time.com/user | Install help for Windows: http://crossfire.real-time.com/winclient | Web based JX Client http://invidious.meflin.net/crossfire/jxclient.jnlp | Common courtesy expected

help ABVNet

Chat Room - 9 users - 79 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â ABVNet Network - Íàé ãîëÿìàòà Áúëãàðñêà IRC ìðåæà - Ïîëçâàéòå - /msg ns help - /msg cs help - çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå îôèöèàëíèòå ñàéò è ôîðóì íà ìðåæàòà êîèòî ùå íàìåðèòå íà àäðåñè - https://abvnet.org/ | https://forum.abvnet.org/

scripting WeNet

Chat Room - 3 users - 63 minutes ago - current topic: Наш сервер: /server -m ircworld.ru 6667 // Русский mIRC 6.16 -> www.шксцщкдв.ru / WeNet BotNet подробнее-> www.ircworld.ru \ Бесплатные бнц, подробнее http://www.ircworld.ru/bnc.php \\ TCL скрипты от ircworld.ru -> http://www.ircworld.ru/tcl/tcl.php | Архив знаний на http://forum.systemplanet.ru
Category: Programming Chat Rooms

Chat ABVNet

Chat Room - 6 users - 79 minutes ago - current topic: dobre doshli v #chat https://www.youtube.com/watch?v=VgZya3xe2zk&t=26s podkrepete proekta golden apple nauchete neshto novo polzvaite linux=debian=ubuntu :) http://www.debian.org https://www.ubuntu.com https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/96-kvirc/ kvirc za mrejata /pravila za kanala https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/22-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
Category: Chat Chat Rooms

archlinux-br freenode

Chat Room - 18 users - 78 minutes ago - current topic: Leia as regras do canal - http://www.archlinux-br.org/irc | Dúvidas: antes de perguntar procure no Wiki, fórum, lista de discussão e Google. | http://wiki.archlinux.org | http://forum.archlinux-br.org | http://groups.google.com/group/archlinux-br | http://lmgtfy.com/ | Download do Arch Linux - http://www.archlinux-br.org/download | Bem vindo ao Arch Linux Brasil! |
Category: Arch Linux Brazil Chat Rooms

IRPG-Chat Otaku-IRC

Chat Room - 6 users - 67 minutes ago - current topic: ~ Canal de discussions sur le jeu IRPG ~ Venez papoter avec vos compatriotes de guerres, d'alliances, ou encore pour le simple plaisir ! ~ Les réponses à vos questions sur http://irpg.otaku-irc.fr/ mais nous pouvons aussi y répondre ~ Code du site finalisé ! ~ Traduction terminée ! ~ Rapports de bugs : http://forum.otaku-irc.fr/viewtopic.php?p=1051#1051
Category: Role-Playing Chat Rooms

content management (5)   forums (550)   blogs (29)   web content (6)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Directory:    Web Content Chat    Blogs Chat    Bulletin Boards Chat    Content Management Chat    Portals Chat    . . .