Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  facebook
Results 31 - 40 of 336  (0.077 seconds)

Facebook Chat Rooms

Category:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 


bangladesh freenode

Chat Room - 7 users - current topic: Welcome to #Bangladesh | A place where Bangladeshis gather to talk about Linux and Open Source Software | Facebook: https://www.facebook.com/groups/linux.org.bd | Twitter: http://www.twitter.com/bdlinux | Channel stats: http://irc.ekushey.com/bangladesh (IPv4 & IPv6) | Webchat: http://j.mp/bdirc | Enjoy your stay!
Category: Bangladesh Chat Rooms

burst-coin freenode

Chat Room - 4 users - current topic: #burst-coin Unofficial burstcoin channel. BurstBot: https://burstforum.com/index.php?threads/introducing-irc-burst-coin-ircbot-burstbot.328/ | Forum: www.burstforum.com | support forum pool! http://burst.ninja/ | http://burstcoin.eu/ | https://www.facebook.com/pages/BurstCoin | https://www.reddit.com/r/burstcoin/

part-time-scientists freenode

Chat Room - 6 users - current topic: This is the official Part-Time Scientists Team channel - visit us at www.ptscientists.com - language is english - We are looking for YOU! ( http://www.ptscientists.com/jobs ) http://twitter.com/PTScientists -> We got more than 150.000 Fans on Facebook! :-) - latest awesome clip: http://youtu.be/_q_JAXIybcA?hd=1
Category: Art Chat Rooms

bumblebee freenode

Chat Room - 16 users - current topic: Bumblebee 3.2.1 improves stability, bbswitch 0.8 adds Linux 3.13 compatibility. Improve performance with primus, see https://github.com/amonakov/primus || Follow us on www.bumblebee-project.org/twitter www.bumblebee-project.org/facebook www.bumblebee-project.org/g+ || Developers please join #bumblebee-dev

ublab freenode

Chat Room - 6 users - current topic: Buea Hackers Hub | Website: http://gdgbuea.net | Github: https://github.com/EliteProgrammersClub | Mailing List: https://groups.google.com/group/gdgbuea | Facebook: https://www.facebook.com/groups/eliteprogrammingclub | We regularly meet on Wednesdays and Saturdays at CRB 2 50 G/E, University of Buea campus

italiano ScoutLink

Chat Room - 2 users - current topic: Benvenuti nel canale italiano di Scoutlink! || 16-17 febbraio 2019, Il TDOTA-TDOTI || Please speak Italian only in this channel/room, thank you. || Ogni mercoledì, ore 21:00 su #italiano, "le chiacchierate attorno al fuoco" || Sito Web #italiano https://www.facebook.com/groups/scoutlinkitaliano/
Category: Italy Chat Rooms

german-elite German-Elite

Chat Room - 20 users - current topic: German-Elite.Net Netzwerk-Channel .:. WEB: http://www.german-elite.net .:. Nur Fragen stellen, die dieses Netzwerk betreffen! .:. Help-Chan: #helper .:. Web-Chat: http://chat.german-elite.net .:. Twitter: http://twitter.com/German_Elite .:. Facebook: http://www.facebook.com/German.Elite.Net
Category: Germany Chat Rooms

lafche BGirc.com

Chat Room - 43 users - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network <-> www.webchat.bg Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà http://webchat.bg èëè äàéòå ëàéê íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà www.fb.com/webchatbg

over40Staff SimosNap

Chat Room - 5 users - current topic: Canale riservato allo Staff di #Over40 - http://chattaregratis.com - http://twitter.com/chatover40 - http://youtube.com/inchanto - https://plus.google.com/114103065642556974062 - http://inchanto.blogspot.com/ - http://facebook.com/chatover40 - http://inchanto.wordpress.com - http://chat-gratuita.com
Category: People Chat Rooms

diabetes DALnet

Chat Room - 3 users - current topic: THE BALANCE OF INSULIN, FOOD, AND EXERCISE, OVER TIME (24/7) www.shopdiabetes.org www.guidelines.diabetes.ca www.facebook.com/myJDRF?_ga=2.131295055.190307701.1538132924-1082198886.1538132924 www.twitter.com/JDRF?_ga=2.131295055.190307701.1538132924-1082198886.1538132924 www.youtube.com/user/jdrfonline?_ga

wayn (1)   social networking (3)  

<      2       3       4       5       6      >