Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  facebook
Results 1 - 10 of 356  (0.057 seconds)*

Facebook Chat Rooms

Category:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Chat Room - 22 users - 180 minutes ago - current topic: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Category: Facebook Chat Rooms

facebook DALnet

Chat Room - 13 users - 180 minutes ago - current topic: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Category: Facebook Chat Rooms

facebook NationCHAT

Chat Room - 8 users - 167 minutes ago - current topic: https://www.facebook.com/NationCHAT
Category: Facebook Chat Rooms

Facebook BrIRC.net

Chat Room - 2 users - 177 minutes ago - current topic: #Facebook
Category: Facebook Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 125 users - 178 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

sssd freenode

Chat Room - 51 users - 180 minutes ago - current topic: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

Shake BGirc.com

Chat Room - 82 users - 178 minutes ago - current topic: Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ Ìúäúð ëåêàð êàçàë:Íàé-äîáðèòå ëåêàðñòâà ñà ëþáîâòà è ãðèæàòà.Íÿêîé ïîïèòàë:À àêî íå ïîìîãíàò?Ëåêàðÿò îòâúðíàë:Óâåëè÷åòå äîçàòà.

bvplug freenode

Chat Room - 5 users - 180 minutes ago - current topic: BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Category: Linux Chat Rooms

ubuntu-ngo freenode

Chat Room - 3 users - 180 minutes ago - current topic: What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Category: Ubuntu Chat Rooms

social networking (1)   crunchyroll (4)  

<      1       2       3       4       5      >