Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bulgaria
Results 1 - 10 of 23  (0.054 seconds)

Bulgaria Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 297 users - 46 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 49 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 80 users - 35 minutes ago - current topic: Ïîâåðèåòî ãëàñè, ÷å â ñúáîòà è íåäåëÿ ñóòðèí ñòåíèòå è ïîäîâåòå ñà íàé-ìåêè çà êúðòåíå, ïðîáèâàíå, ÷óêàíå íà ïúðæîëè, òðîøåíå íà îðåõè...
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 21 users - 49 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 28 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 171 users - 39 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 39 users - 33 minutes ago - current topic: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 4 users - 49 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms

europa (18)   bg (3)   european (12)   bulgarian (7)  

<      1       2       3      >