Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bg
Results 1 - 1 of 1  (0.060 seconds)

BG Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

bg QuakeNet

Chat Room - 5 users - current topic: No topic
Category: Bulgaria Chat Rooms

european (10)   bulgarian (5)   eu (3)   nova zagora (1)   bulgaria (20)   haskovo (4)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 308 users - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 84 users - current topic: Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ;)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 25 users - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 7 users - current topic: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 203 users - current topic: www.FreeUniBG.eu | http://forums.freeunibg.eu/viewtopic.php?f=22&t=327
Category: Bulgaria Chat Rooms

fewona Fewona

Chat Room - 5 users - current topic: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Chat Room - 56 users - current topic: https://www.chatpat.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (5)   europa (17)   troyan (1)   eu (3)  

<      1       2      >