Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  bg
Results 1 - 1 of 1  (0.080 seconds)

BG Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

bg QuakeNet

Chat Room - 8 users - 71 minutes ago - current topic: No topic
Category: Bulgaria Chat Rooms

peshtera (1)   bulgaria (22)   eu (3)   europe (42)   europa (21)   european (10)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 278 users - 68 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 71 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 38 users - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 18 users - 71 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Rizon

Chat Room - 27 users - 71 minutes ago - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 10 users - 49 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 198 users - 62 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu - www.facebook.com/FreeUniBG
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 4 users - 71 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 79 users - 56 minutes ago - current topic: Optilan Official Channel
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (7)   dobrich (1)   europe (42)   montana (4)  

<      1       2       3      >