Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  berkovitsa

Berkovitsa Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Berkovitsa
 


At the moment no matching chat rooms could be found for query "berkovitsa". Please check that all search items are correctly spelled or try other search items!
Open a new and free Berkovitsa chat room in one of the following networks!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
vidin (4)   gabrovo (1)   botevgrad (1)   bulgarian (7)   montana (8)   lovech (4)   bulgaria (29)   targovishte (1)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 272 users - 47 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https://abvnet.org | Îôèöèàëåí ôîðóì: https://forum.abvnet.org | Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http://stats.abvnet.org/bulgaria.html
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 11 users - 48 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 14 users - 48 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria ShakeIT

Chat Room - 54 users - 33 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 40 users - 46 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 48 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 48 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 88 users - 32 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/ || https://irc.v.bg Âñè÷êè êîìóíèñòè â Ñèáèð.
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgarian (7)   europe (56)   bg (7)   targovishte (1)  

<   1    2    3    >